top of page
מדיניות פרטיות
 
 1. מאחר שסטודיו בוטון ללימודי תפירה ועיצוב אופנה (להלן "סטודיו בוטון") המפעילה את אתר האינטרנט www.boutonstudio.com (להלן "האתר") מכבדת פרטיותם של משתמשי האתר (להלן: "המשתמש") ומעגנת זאת, בין היתר, במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות").
   

 2. לצורך קבלת חלק משירותי האתר מוסר המשתמש לסטודיו בוטון את פרטיו האישיים כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון (להלן: "הפרטים האישיים"). כמו כן, הפרטים האישיים של המשתמש נאספים על ידי סטודיו בוטון במסגרת שימושו של המשתמש באתר ו/או פנייתו לסטודיו בוטון.
   

 3. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ואמיתיים. המשתמש רשאי בכל עת לעדכן את פרטיו האישיים והוא נושא באחריות הבלעדית לעשות כן.
   

 4. הפרטים האישיים של המשתמש לא יופיעו ולא יוצגו באתר ולא יהיו נגישים למשתמשים אחרים באתר.
   

 5. מטרות מסירת הפרטים האישיים ואיסופם על ידי סטודיו בוטון הן, בין היתר, כדלקמן: (1) יצירת קשר עם המשתמש; (2) הצעת שירותיו של סטודיו בוטון באופן התואם את דרישות המשתמש; (3) שיפור וייעול השירות הניתן על ידי סטודיו בוטון למשתמש.
   

 6. סטודיו בוטון יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים האישיים לצרכיו המנהליים, העסקיים, השיווקיים והמסחריים, לרבות לצורך ניתוח ועריכת סטטיסטיקות ובלבד שלא יהיה באמור בכדי לזהות את המשתמש באופן אישי והכל בכפוף למדיניות הפרטיות ולדין.
   

 7. סטודיו בוטון יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים האישיים לצורך שליחת עדכונים שוטפים, הצעות לייעול השירות, מגזינים, מידע ושיווקי ופרסומי ועוד, וזאת בכפוף לקבלת הסכמתו של המשתמש מראש ובכתב ליצירת קשר כאמור. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הסכמתו זו בכל עת באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל tanya.mann.studio@gmail.com.
   

 8. סטודיו בוטון יהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים ו/או למסרם לצד ג' מבלי לקבל את הסמכתו של המשתמש במקרים הבאים: (1) קיומה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לסטודיו בוטון; (2) קיומו של צו שיפוטי המורה לסטודיו בוטון לעשות כן; (3) המשתמש הפר את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או את הדין; (4) סטודיו בוטון קיבל טענה ו/או תלונה לפיה המשתמש פעל בניגוד לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הדין.
   

 9. סטודיו בוטון נוקט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש ולאבטחת כל מערכותיה. יחד עם זאת, סטודיו בוטון לא יישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש בפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש ו/או הנאספים על ידי סטודיו בוטון, במישרין ו/או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת סטודיו בוטון.
   

 10. סטודיו בוטון שומר על זכותו לעדכן, מעת לעת, מדיניות פרטיות זו ו/או לשנות ו/או להוסיף לה ו/או לגרוע ממנה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור יהיה תקף מיום פרסומו באתר.
   

 11. המשתמש מתחייב לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות בכדי לעקוב אחר שינויים ועדכונים כאמור ואין סטודיו בוטון נושא באחריות לעדכן את המשתמש בדבר ביצוע שינוי כאמור.
   

 12. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד. 

bottom of page